WhatsApp

k.v.k metni

k.v.k metni

k.v.k metni

SARAYKENT PAZARLAMA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
KİŞİSEL VERİ BAŞVURU FORMU
GENEL AÇIKLAMALAR
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (kısaca “KVK Kanunu”) ilgili kişi olarak
tanımlanan kişisel veri sahiplerine (kısaca “Başvuru Sahibi”) KVKK m.11'de kişisel verilerinin
işlenmesine ilişkin birtakım talep ve itiraz hakkı tanınmıştır. Bu doğrultuda; KVK Mevzuatına uygun
olarak yönelteceğiniz talep ve itirazlarınızın, Saraykent Pazarlama Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi
(kısaca “Şirket”) tarafından gereğinin yerine getirilebilmesi için aşağıda yer alan başvuru formunu
eksiksiz bir şekilde doldurarak tarafımıza iletebilirsiniz.
KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Başvuru Sahibi, veri sorumlusu olan
Şirketimize bu haklara ilişkin olarak yapılacak başvuruların yazılı olarak veya Kişisel Verilerin
Korunması Kurulu (“Kurul”) tarafından belirlenen diğer yöntemlerle tarafımıza iletilmesi
gerekmektedir. Tarafınızca yapılan başvuruya, talep/itirazın niteliğine göre mümkün olan en kısa
sürede ve en geç otuz gün içerisinde cevap verebiliriz. Tarafımıza sunduğunuz bilgi/belgelerde eksiklik
varsa, başvurunuzu geçerli kılabilmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz. Ayrıca hukuka aykırı veri
paylaşımından kaynaklanabilecek hukuki risklerin önlenebilmesi ve özellikle veri güvenliğinin
sağlanabilmesi amacıyla, Şirketimiz kimlik tespiti için ek bilgi/belge talep etme hakkını saklı tutar.
Başvuru kapsamında beyan ettiğiniz bilgilerin doğru veya güncel olmaması veyahut da yetkisiz bir
şekilde başvuru yapılması halinde söz konusu aksaklıklardan kaynaklı Şirketimiz hiçbir
hukuki/cezai/idari/mali sorumluluk kabul etmemektedir. Bu durumda tüm sorumluluk Başvuru
Sahibine aittir.
Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ kapsamında, yapmış olduğunuz
başvuruya ilişkin cevabımızın 10 sayfayı geçmesi halinde, 10. sayfadan sonraki her bir sayfa için 1 Türk
Lirası işlem ücreti uygulanacağını da ayrıca belirtiriz.
Bu çerçevede “yazılı” olarak Şirketimize yapılacak başvurular, işbu formun çıktısı alınarak;
 Şahsen başvuru ile,
 Noter vasıtasıyla,
 Başvuru sahibince 5070 Sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik
imza” ile imzalanarak Şirketimiz kayıtlı elektronik posta adresine kmssaglik@hs01.kep.tr
gönderilmek suretiyle,
tarafımıza iletilebilecektir. Aşağıda, yazılı başvuruların ne şekilde tarafımıza ulaştırılacağına ilişkin
yazılı başvuru kanalları özelinde bilgiler verilmektedir.
Sayfa 2 / 3
Başvuru Yöntemi Başvurunun Yapılacağı
Adres
Başvuru Gönderiminde Belirtilecek
Bilgi
Şahsen başvuru
(Başvuru sahibinin
bizzat Şirket
merkezimize gelerek
kimliğini tevsik edici
belge ile başvurması)
Cumhuriyet Mahallesi Eyüp
Sultan Cad. Kent Park Sit.
No:2-4/1
Elbistan/KAHRAMANMARAŞ
Zarfın üzerine “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Noter veya
İadeli Taahhütlü
Posta vasıtasıyla
tebligat
Cumhuriyet Mahallesi Eyüp
Sultan Cad. Kent Park Sit.
No:2-4/1
Elbistan/KAHRAMANMARAŞ
Tebligat zarfına “Kişisel Verilerin
Korunması Kanunu Kapsamında
Bilgi Talebi” yazılmalıdır.
Güvenli elektronik
imza ile imzalanarak
kayıtlı elektronik posta
(KEP) yoluyla başvuru
kentpark@hs01.kep.tr E-posta’nın konu kısmına “Kişisel
Verilerin Korunması Kanunu Bilgi
Talebi” yazılmalıdır.
Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesinin 2’inci fıkrası
gereğince, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde
cevaplandırılacaktır. Cevaplarımız ilgili KVK Kanunu’nun 13’üncü maddesi hükmü gereğince yazılı
veya elektronik ortamdan tarafınıza ulaştırılacaktır.
1. Başvuru Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri
Adı- Soyadı:
T.C. Kimlik No:
Adres:
Telefon Numarası:
E-posta Adresi:
2. Başvuru Sahibinin Şirketimiz ile İlişkisi
Şirketimiz İle Olan İlişkiniz
(Kısaca çalışan/müşteri/iş
ortağı/Diğerleri mi olduğunuzu
açıklayınız. Çalışan iseniz
çalıştığınız görev tanımı ve
çalıştığınız yılları açıklayınız.
Konuyu özetleyiniz.):
Şirketimiz İçerisinde
İletişimde Olduğunuz Birim:
Sayfa 3 / 3
3. Talep Hakkında Açıklama
Lütfen KVK Mevzuatı kapsamındaki talebinizi detaylı olarak belirtiniz.
4. Konuya İlişkin Ek Belgeler
Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz ve ilgili belgeleri başvurunuza
ekleyerek tarafımıza o şekilde
ulaştırınız.
5. Lütfen başvurunuza vereceğimiz cevabın tarafınıza bildirilme yöntemini seçiniz:
 Adresime gönderilmesini istiyorum.
 E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
 Elden teslimalmak istiyorum.
Başvuru Sahibi (İlgili Kişi)*
Adı:
Soyadı:
Başvuru Tarihi:
İmza:
*Lütfen başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren
belgeleri (kişisel veri sahibinin, yani ilgili kişinin velisi/vasisi olduğunuzu gösterir mahkeme kararı vb.
belgeyi; kişisel veri sahibi tam ehliyetli ise, kişisel verilere dair özel yetki içeren vekaletnameyi)
başvurunun ekinde gönderiniz.

1500'lerden beri kullanılmakta olan standard Lorem Ipsum metinleri ilgilenenler için yeniden üretilmiştir. Çiçero tarafından yazılan 1.10.32 ve 1.10.33 bölümleri de 1914 H. Rackham çevirisinden alınan İngilizce sürümleri eşliğinde özgün biçiminden yeniden üretilmiştir.

  • 0(344) 419 22 00

  • iletisim@kentparkssm.com.tr

  • Cumhuriyet Mah. Eyüp Sultan Cad. No 2 Elbistan / Kahramanmaraş / TÜRKİYE

  • Hafta İçi: 09:00 - 19:30 Arası.
    Cumartesi: 09:00 - 18:00 Arası.
    Pazar: Kapalı